Partneralimentatie

Inleiding

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat er een wederzijdse onderhoudsverplichting. De onderhoudsverplichting loopt door bij scheiding. Bij beeinding van een samenlevings is voormelde niet van toepassing.

Een onderhoudsverplichting betekent dat je van elkaar financiële steun mag verwachten als je onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Tenminste als je ex daar voldoende inkomen (draagkracht) voor heeft.

Er zijn wettelijke regels omtrent partneralimentatie. Deze zullen met u worden besproken. Indien gewenst kun je samen andere afspraken maken over bijvoorbeeld de hoogte en de duur van de alimentatie. 

 

Behoefte

De behoefte van de ex-partner wordt gebaseerd op de situatie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Draagkracht

De draagkracht is afhankelijk van de nieuwe situatie van de alimentatieplichtige. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt een berekening gemaakt op basis van bruto of nettoloon.

Op het nettobesteedbaar inkomen wordt in mindering gebracht:

  • bijstandsnorm (alleenstaande of samenwonende);
  • woonkosten (minus minimale eigen huur voor grens huursubsidie);
  • premie ziektekostenverzekering;
  • overigen zoals aflossing schulden, premie levensverzekering, enz.;
  • Het restant wordt draagkrachtruimte genoemd. Daarvan is een gedeelte beschikbaar voor partneralimentatie na aftrek van kinderalimentatie. Het belastingvoordeel wordt weer bij de alimentatie opgeteld. Hoogte alimentatie.

Voor de hoogte van de alimentatie is aan de ene kant de behoefte van de alimentatiegerechtigde van belang en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Duur alimentatie 

Als je korter dan vijf jaar getrouwd bent geweest en er zijn geen kinderen dan duurt de alimentatieverplichting evenlang als de huwelijkse periode.

Ben je langer dan vijf jaar getrouwd geweest dan duurt de alimentatieverplichting 12 jaar en stopt dan automatisch.

De alimentatieperiode wordt berekend vanaf de datum inschrijving van echtscheiding bij de gemeente in de gemeentelijke basisadministratie. Op verzoek van de alimentatiegerechtigde kan de alimentatietermijn door de rechter worden verlengd. Alleen uitzonderlijke gevallen, indien beeindiging te ingrijpend is.

Voor echtscheiding voor 1 juli 1994 is de duur van de partner-alimentatie beperkt tot 15 jaar. Maar de alimentatieplichtige moet dan wel bij de rechter een verzoek tot beëindiging van de alimentatie indienen.

 

Wijziging alimentatie

Een verzoek tot wijziging alimentatie is voor een rechtbank pas ontvankelijk wanneer er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Voorwaarde is dat de wijziging van de hoogte van de alimentatie minstens 10% bedraagt.

Redenen voor wijziging alimentatie

  • Alimentatiegerechtigde verwerft een eigen inkomen
  • Bij hertrouwen of samenwonen vervalt de verplichting tot partneralimentatie. 
  • Onvervrijwillig verlies van inkomen is reden voor vermindering alimentatie.